SGB IV § 115

Elfter Abschnitt: Übergangsvorschriften [1]

§ 115 (weggefallen) [2]

Fundstelle(n):
zur Änderungsdokumentation
XAAAD-43610

1Anm. d. Red.: Früherer Neunter Abschnitt zu neuem Elften Abschnitt geworden gem. Gesetz v. 15. 4. 2015 (BGBl I S. 583) mit Wirkung v. 1. 1. 2017.

2Anm. d. Red.: § 115 weggefallen gem. Gesetz v. (BGBl I S. 575) mit Wirkung v. .