GenG § 14a

Abschnitt 1: Errichtung der Genossenschaft

§ 14a (weggefallen) [1]

Fundstelle(n):
zur Änderungsdokumentation
HAAAC-17490

1Anm. d. Red.: § 14a weggefallen gem. Gesetz v. (BGBl I S. 2553) mit Wirkung v. 1. 1. 2007.

notification message Rückgängig machen