SGG § 142a

Zweiter Teil: Verfahren

Erster Abschnitt: Gemeinsame Verfahrensvorschriften

Sechster Unterabschnitt: (weggefallen) [1]

§ 142a (weggefallen) [2]

Fundstelle(n):
zur Änderungsdokumentation
XAAAF-04902

1Anm. d. Red.: Sechster Unterabschnitt weggefallen gem. Gesetz v. (BGBl I S. 2262) mit Wirkung v. 1. 1. 2011.

2Anm. d. Red.: § 142a weggefallen gem. Gesetz v. (BGBl I S. 2262) mit Wirkung v. 1. 1. 2011.

notification message Rückgängig machen